نظریه های فرهنگ/ بخش دوم

کتاب شناسي لوي استروس، انسان شناس ساختارگراي فرانسوي در زبان فارسي

 

1-      لوي استروس(1361) توتميسم. ترجمه مسعود راد، تهران: توس

2-      لوي استروس(1358) نژاد و تاريخ. ترجمه ابولحسن نجفي، تهران: پژوهشکده علوم ارتباطي و توسعه ايران

3-      لوي استروس(1376) اسطوره و معنا:گفتگوهايي با کلود لوي استروس. ترجمه شهرام خسروي، تهران: مرکز

4-      لوي استروس(1380) اسطوره و تفکر مدرن. ترجمه فاضل لاريجاني و علي جهان پولاد، تهران: فرزان روز و مرکز بين المللي گفتگوي تمدن ها

5-      ليچ، ادموند(1350) لوي استروس. ترجمه حميد عنايت، تهران: خوارزمي

6-      وایزمن، بوريس(1379) لوي استروس: قدم اول. ترجمه نورالدين رحمانيان، تهران: شيرازه

7-      فکوهي، ناصر(1381) تاريخ انديشه ها و نظريات انسان شناسي. تهران: ني

8-      عسکري خانقاه، اصغر(1378) انسان شناسي عمومي. تهران: سمت

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهدی محموديان

حسين سر فراز به مثابه متن ارتباطاتی با ارتباطات آخه يک آدم حسابی مثل من لينک می کردی اين دکتر مهندس هايی که نمی شناسی چی گرفتی لينک کردی