آزمون

آزمون میان ترم درس نظریه های ارتباطات

نیم سال91-92

  • 1. اگر در مقام یک نظریه پرداز ارتباطی، قصد تئوری پردازی راجع به مفهوم "معنی" در فرایندهای ارتباطی داشته باشید، با توجه به آنچه که درباره ویژگی های یک نظریه کارآمد و پیوند آن با حوزه های معرفت شناسی، روش شناسی و ارزش شناسی  و در نهایت عرصه عمل یا پراتیک اجتماعی خوانده اید، چه گام هایی طی می کنید؟ نظریه شما از چه بخش ها و مولفه هایی تشکیل می شود؟ چگونه پیوندهای مذکور را با نظریه خود برقرار می کنید؟(4نمره)

  •  2. معنی برساخته ی تعامل نمادین و ارتباط متقابل بین افراد است؛ آیا پیش فرض نظریه کنش متقابل نمادین گواه این مطلب است که معنی درون ذهن تک تک انسان هاست و نه بیرون از آن ها؟ توضیح دهید که چه نسبتی میان "ذهن"، "خود" و "جامعه" در این نظریه برقرار می شود؟(4نمره)

  • 3. فرض کنید از دوست خود می خواهید تا باورها و نگرش هایش را نسبت به رفتارهای  به زعم شما نابهنجار در رانندگی تغییر دهد. چگونه از "نظریه ناهماهنگی شناختی" برای متقاعد کردن وی بهره می­برید؟ توضیح دهید.(4نمره)

  • 4. منطق نهفته در مفهوم سلسله مراتب یا هرم معنا در نظریه پیرس و کرونن را توضیح دهید و با مثال نشان دهید چرخه یا دور عجیب و غریب در ارتباط چیست؟(4نمره)

  • 5. چرا برخورد اولیه بین افراد برای نظریه پردازان ارتباطات اهمیت دارد؟ آیا با مرحله ای بودن بسط و تکامل ارتباط بنا به پیش فرض برگر و کالابرس موافقید؟ با مثال نشان دهید که روابط بین افراد با طی کردن یا نکردن مراحل ارتباطی مشخص پیش می­رود.(4نمره)

 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید