مطالعات فرهنگی: بودن یا نبودن

مطالعات فرهنگی:  بودن یا نبودن                                             تابی میلر

بودن

 

نبودن

اتنوگرافی، قوم نگاری یا مردم نگاری

تحلیل متنی رسانه ها

نظریه ی اجتماعی

مطالعات علم و فناوری

اقتصاد سیاسی

جغرافیای انتقادی

تحلیل روانی یا روان شناختی

هنر پست مدرن

معماری انتقادی

محیط زیست گرائی

فمینیسم

همجنس خواهی

جهانی شدن

پسا استعماری

فلسفه ی قاره ای، ساختارگرائی و پساساختارگرائی

موسیقی عامه پسند یا مردم پسند

نشانه شناسی اجتماعی

مد

تاریخ فرهنگی و اجتماعی

بهداشت عامه یا عمومی انتقادی

مطالعات حقوقی انتقادی و نظریه ی انتقادی نژاد

مطالعه ی خرده فرهنگی

مردم شناسی طبیعی، مادی

فرمالیسم ادبی و تحولات آثار اصیل

تجزیه و تحلیل رگرسیون و سری های زمانی

ریاضیات، زمین شناسی و شیمی

اقتصاد نئوکلاسیک

نقشه کشی، نقشه برداری

نظریه ی انتخاب عقلانی و روان شناسیشناختی

تاریخ هنر

مهندسی و سرشماری و پیمایش کمی

توسعه و تحول صنعتی

زیست شناسی انسانی

انحراف اخلاقی

ملی گرائی

ادبیات جهان

فلسفه ی تحلیلی

موسیقی شناسی

زبان شناسی فرمالیستی

طراحی صنعتی

تاریخ سیاسی

آموزش بهداشت

آموزش حقوقی و فرمالیسم حقوقی

مطالعه ی گروه های ذی نفع

 

 منبع: A Companion to Cultural Studies, Edited by Toby Miller, Blackwell 2006      

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
بهنام

نشانه ای دیگر از جنایتهای سپاه پاسداران. http://www.youtube.com/watch?v=Ht75x4POcQ4